all u get ☆預購☆BBQ太郎 無煙自轉光波燒烤爐 ☆預購☆ BBQ太郎正式到港!咩黎架? 其實BBQ太郎就係一部無煙自轉光波燒烤爐!一邊食一邊燒,至適合一家大細,朋友聚會一起享受,全自動輕鬆燒出美味BBQ,嘆冷氣燒野食!絕對係打邊爐以外既新選擇!快點分享比朋友仔啦! 【肥通測試】轉轉轉自動串燒爐 無煙燒烤有焦香 http://s.nextmedia.com/r Product #: alluget-☆預購☆BBQ太郎 無煙自轉光波燒烤爐 Regular price: $HKD$10.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get